lyf logo

I Zogam ah 1953 vel in Jesu Khrist Tanchinpha anglut a, Zou tate lah ah mi bangza e khat in Pasian thu ang awita uhi. I pu-pate' n dawi-le-kau, singbul-suongbul biehnate tawpsan in Tapidaw ang tuohta uhi. Tua Pasian thu awite' n February 20, 1954 in Daijang khuo ah Jou Christian Association (J.C.A) chi'n i kikhaikhawmna diing uh Pawl ang phutkhie uhi.

JCA khawmpi thumveina, Bohlui khuo ah January 14, 1957 in a kinei a, Khanglaite 'n a tuom a kivaipuohna a nei ding uh phasahpi ua, a min diing in Manipur Young Christian Association (MYCA) ahi sahta uhi. Tami MYCA lamkai diing in Pu Goulian leh Pu Tunzakap a guong uhi. April 6, 1957 in Tuaitengphai khuo a Khawmpi khatveina a neina uah, tam anuoi a bang in Committee Member diing guong uhi.

Pu Goulian         - Superintendent
Pu Tunzakap         - Secretary
Pu T. Chinzagin     - Treasurer
Pu Tongzapau         - Member
Pu Goukhothawng     - Member
Pu T. Khamzadou     - Member
Pu Daikhokam     - Member

Tam khanglai khawmpi ah Pasian a diing a kiphalte leh a siltuohte uh tam anuoi a bang in a tahlat thei hi.
Pi Chinluan         - Puan zem khat
Pi Vungkhoching     - Puan zem khat
Pu Hangzakam     - Register Bu Khat
Pu Liankhochin     - Bible khat
Pi Dongzagin         - Labu khat
Pi Kaivung         - Puan zem khat
Pu Khupzakap     - Labu khat
Pu Chinthang         - Bible khat
Pu Kamchin     - Sankey Bu khat

Khanglai kivaipuohna min kihehdan:

1957 a Khanglai kivaipuohna min ding in Manipur Young Christian Association chin ana kiminvaw hi. Khovel in khantou lam i manaw zel mabang in eima Zoukam a Laisiengthou Bible nei diing deina jieh in Hattuom sung ah kikhenna a hingtung hi. 1976 apat in hattuom ni (two) a kikhen in MGP min potuoh in khawmpi ana tuom man tuoh uhi. Tuachi'n, Lamkaite lemsahna toh August 7, 1979, 01:00p.m. in MGP apat in min tuom ding in Asian Bible Fellowship Mission (ABFM) ana hisah uhi.

Tuamabang in Khanglaite kivaipuohna min diing in Zomi Young Christian Association (ZYCA) ana hisah uhi. ZYCA minpua a a ki-um sung in Pasian mapuina toh 1981 in Silver Jubilee Daijang khuo ah kimang hi.

Thugenpi in Rev. Moses leh Rev. Sampat Kumar kizang in nungah-tangval tampi hagau lam a khanglou in Laisiengthou zil diing leh Pasian nasem diing in kipekhie uhi. Tuabang kawmkal ah, lamkaite lemsahna toh ABFM apat in September 15, 1982 in Zoveng khuo ah Pawlpi min diing in Zomi Christian Church (ZCC)in a hehta uhi. Tualeh 1990 in Singngat khuo a Khanglai khawmpi ah ZYCA pen eima Zoukam a heh ding in member peikhawmte'n phasa in Zomi Khristian Khanglai Pawl (ZKKP)in hehta uhi.

1995 Sepguol kituohkhawmna Kamdou Veng ah Pawlpi kizoppi diing (Mainline Church) khat sui ding member peikhawm 96 phasah dungzui in kum sagi vingveng a kibuoipi zou in Pasian mapuina toh kilawching in September 15, 2002 Headquarter Church Zomi Colony ah Pawlpi min ding in Evangelical Lutheran Christian Church in puonkhietna Rev. P.K. Khama, Moderator in Palai peikhawmte mai leh Pasian mai ah nei hi. Tua dungzui in ZKKP Last Standing Meeting, 2002 in Khanglai kivaipuohna min zong Pawlpi kiheh dungzui a heh diing a phasa in 45th Annual Session cum 5th Council, 2002, Headquarter Church, Zomi Colony ah Zomi Khristian Khanglai Pawl khu Lutheran Youth Fellowship (LYF) in kihehta hi. Tami min khu tunitan in kipeipi nalai hi.

Khanglai khawmpi min diing in Unaupa Zamkholien Manlun leh T. Zamlunmang Zou te'n KHANGPIDAW chia ang puohkhietpen lamkaite'n hoisa hi. KHANG - Khanglai; PIDAW - Tapidaw, Khristian Khanglai china ahi hi. Tampen 1996 Zomi Colony Headquarter Church khawmpi na ah Khangpidaw-96 kichi panta hi.

Khanglaite sepkhiet :

Khangpidaw-96 Headquarter Church, Zomi Colony ah i gam a mi muon huoi leh hausate'n Khanglaite ding in sil tuomtuom tampi angtuoh uhi. Hausa khenkhatte'n sing, sum-le-pai angtuoh ban uah, Pu P. Kamdou in Hostel mun ding Plot khat a hingpie hi. 2003 in Hostel inn lamzaw ahita a, Pu Kamdou in honna (Inauguration) nei a, Rev. Khaamthang in a latna (Dedication) nei hi. Tualeh, Khanglaite n Hachin Thusuo (Monthly News) Khanglai Bulletin, 1995 apat in Pastor Thangchinkhup Editor hina nuoi ah Rev. Thanglienkham kum khatsung Publish bawl hi. Tualeh, Pu Ginzamang hakatna zal in Youth Promoter 1995 in kineipan hi. Amaute tung ah Khanglaite in Pasian min in kipah thu igen uhi.

Manipur Young Christian Association

SUPT.         TERM  SECY. TERM
Goulian     1957-59     Tunzakap    1957-59
Tunzakap  1960-61     Kamzadou  1960
Ginzapau  1961
Ginzapau  1962         Liankhogin   1962
Tunzakap  1963-69     Ginzapau    1963-66
Thongzakai  1967
D. Kaikhohau  1968-74
Thongzakhai   1970-71
Pastor Ginzapau  1972
Pastor Khupdoukham   1973-74
Pastor Goulian   1975  Khupsuanpau  1975
Kamzakhup     1976-77     Nengkhenthang 1976-81
Evan Khaamthang   1978-81

Zomi Young Christian Association

Khamkhozam             1982-83     Nengkhenthang         1982
Pastor Khaamthang         1984         Kapchinlam             1983-84
Khamkhozam             1985         P. Kamdou             1984-87
Pastor Khaamthang         1986-87
Pastor Nengkhanmang     1988         S. Kamzadong         1988
Pastor Thanglienkham     1989         M.K. Thanga             1989

Zomi Khristian Khanglai Pawl

Pastor Thanglienkham     1990-91     M.K Thang             1990-91
Evan Zamchinlam         1992         T. Douminthang         1992
Pastor Thanglienkham    1993         T. Chinhang             1993-94
Pastor Nengkhanmang    1994
Pastor Thangchinkhup     1995-97     M. Haukhanthang         1995-97
Pastor Kamminthang         1998-2002     T. Thongkhanlal         1998
Haukhanthang         1998-00
Hausuankap             2001-02

Lutheran Youth Fellowship

Pastor Kamminthang         2002-03     Pastor Hausuankap         2003-04
Pastor Thangchinkhup     2003-04

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.